Workshop datadriven humanistisk forskning 15/9 2017, KTH


Workshop om datadriven humanistisk forskning
15 september 2017, KTH ()
A108, Arkitektskolan

 

Denna sida innehåller program, inbjudna deltagare och referenser/material för den workshop om datadriven forskning i humaniora som äger rum på KTH, Stockholm, den 15 september 2017. Organisatörer är Pelle Snickars, Umeå universitet och Patrik Svensson, Umeå universitet/UCLA.

Workshopen har tre syften:

1. Diskutera vad ’datadriven’ humanistisk forskning är och kan bli under de närmaste fem åren med
utgångspunkt i pågående forskning och utveckling. Ett speciellt intresse här är det intellektuellt-kritiskt
drivna och materiellt-teknologiskt medvetna. En annan viktig fråga rör de behov och utmaningar som
”early career”-forskare ser.

2. Belysa utvecklingen och möjligheterna inom området digital humaniora och datadriven humsamforskning
i Sverige (också i ljuset av den nordiska och internationella utvecklingen).

3. Undersöka produktiva gränsytor mellan digitala humaniora och annan ny humaniora (såsom
miljöhumaniora och urban humaniora) samt mellan humaniora, tekniska och naturvetenskapliga områden
och kulturarvsinstitutioner. Hur kan humaniora utvecklas i sådana gränsytor och vad innebär det att ha en
aktiv, görande och kritisk humaniora?

Den ursprungliga inbjudan finns här. Sista dag för anmälan var 25 augusti 2017. Anmälan är nu stängd.. Intresset har varit stort och vi har många anmälningar!

1. Preliminärt program

Programmet uppdateras fortlöpande och bland annat tillkommer några digitala internationella “röster”. Tider kan komma att justeras något (inom ramarna för det nuvarande programmet). Lunch, frukt och kaffe ingår för anmälda deltagare. Vid anmälan anges om man vill delta i sittningen direkt efter workshopens slut.

  
09:15Kaffe och namnskyltar
10:00Välkomna! Inblickar och utblickar. Röster utifrån. Öppnade konversation (med alla).
Patrik Svensson och Pelle Snickars, Umeå universitet
Sigbritt Karlsson, rektor, KTH
11:00Att vara doktorand i en digital tid
Maria Eriksson, Umeå universitet
Merisa Martinez, Högskolan i Borås
Gísli Pálsson, Umeå universitet
11:30How do we create the world we want?
Natalie Jeremijenko, New York University
11:45Bensträckare och frukt
11:55Perspektiv på digitalt driven forskning inom humaniora
Marianne Gullberg, Lunds universitet
Jacob von Heland, KTH
Christopher Kullenberg, Göteborgs universitet
Amanda Lagerkvist, Stockholms universitet
Vendela Grundell, Stockholms universitet
12:45Lunch (på plats)
13:30Datadriven forskning – vad säger fysiker, matematiker, datavetare och språkvetare?
Lars Borin, Göteborgs universitet
Karin Hansson, Stockholms universitet
Danica Kragic, KTH
Mats G Larson, Umeå universitet
14:10All the experiences come from the "in between"
Mikko Tolonen, Helsingfors universitet
14:25I samspråk med finansiärer och kulturarvsaktörer
Lars Ilshammar, Kungliga biblioteket
Mats Malm, Riksbankens Jubileumsfond
Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådet
Birgitta Svensson, Vitterhetsakademien
14:55Kaffe
15:20Gränsytor
Jan Gulliksen, KTH
Eva Stensköld, Riksbankens Jubileumsfond
Jenny Sundén, Södertörns högskola
Sverker Sörlin, KTH
Cecilia Åsberg, Linköpings universitet
16:10Instick och avrundning
Lotten Gustafsson Reinius, Stockholms universitet/Nordiska museet
Johan Svedjedal, Uppsala universitet
Patrik Svensson, Pelle Snickars och övriga
16:30Sittning

2. Inbjudna deltagare

De inbjudna deltagarna kommer från en bredd av humanistiska discipliner och även från matematik, konst, datavetenskap och digitala material. Dessutom deltar ett antal institutionella företrädare. Länkarna ([webb]) går till personliga webbsidor. Vidare medverkar ett stort antal registrerade deltagare, och dessa är lika spännande och viktiga för workshopen.

NamnTillhörighet
Lars Borin [webb]professor i språkvetenskaplig databehandling, Göteborgs universitet
Maria Eriksson [webb]doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet
Vendela Grundell [webb]lektor i konstvetenskap
Marianne Gullberg [webb]professor i psykolingvistik, Lunds universitet
Jan Gulliksen [webb]professor i människa–datorinteraktion, KTH
Lotten Gustafsson Reinius [webb]Hallwylsk gästprofessor, Nordiska museet /Stockholms universitet
Karin Hansson [webb]Konstnär och docent i data- och systemvetenskap
Jacob von Heland [webb]forskare i miljöhumaniora och rörlig bild, KTH
Lars Ilshammar [webb]vice riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket
Natalie Jeremijenko [webb]professor i Art and Art Education, New York University
Sigbritt Karlsson [webb]rektor, KTH
Danica Kragić [webb]professor i datavetenskap, KTH
Christopher Kullenberg [webb]forskare i vetenskapsteori, Göteborgs universitet
Amanda Lagerkvist [webb]Forskare, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet
Mats G Larson [webb]professor i tillämpad matematik, Umeå universitet
Yanni Loukissas (förinspelad) [webb]Assistant Professor in Digital Media, Georgia Tech
Mats Malm [webb]professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet, ordf. RJ:s infrastrukturgrupp
Merisa Martinez [webb]doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
Gísli Pálsson [webb]doktorand i arkeologi, Umeå universitet
Miriam Posner (förinspelad) Assistant Professor of Information Studies and Digital Humanities, UCLA
Kerstin Sahlinhuvudsekreterare inom humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet
Pelle Snickars [webb]professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet
Eva Stensköldforskningssekreterare, Riksbankens Jubileumsfond
Jenny Sundén [webb]professor i genusvetenskap, Södertörns högskola
Johan Svedjedal [webb]professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, Uppsala universitet
Birgitta Svenssonständig sekreterare, Kungl. Vitterhetsakademien
Patrik Svensson [webb]professor i humaniora och informationsteknik, Umeå universitet
Sverker Sörlin [webb]professor i miljöhistoria, KTH
Mikko Tolonen [webb]professor i forskning om digitala material, Helsingfors universitet
Cecilia Åsberg [webb]professor i genus, natur, kultur, Linköpings universitet

3. Referenser/material

Här nedan följer ett urval på referenser och material (urvalet gjort av Patrik Svensson) – framförallt arbeten från inbjudna deltagare – som är relevanta för workshopen, men även en del andra källor och dokument som anknyter till workshopens tematik. Alla källor finns direkt tillgängliga på nätet. Denna lista fylls på eftersom.

Material

J. Bohg, Morales, A., Asfour, T., Kragic, D. “Data-Driven Grasp Synthesis – A Survey”IEEE Transactions on Robotics, 30(2), pp. 289-309, 2014.

D’Ignazio, Catherine. 2015. “What would feminist data visualization look like?”. MIT Center for Civic Media.

Drucker, Johanna och Svensson, Patrik. 2016. “The Why and How of Middleware”. Digital Humanities Quarterly. 10.2 (2016).

Eriksson, Maria. 2016. “A Different Kind of Story Tracing the Histories and Cultural Marks of Pirate Copied Film”. Tecnoscienza: Italian Journal of Science & Technology Studies, Vol. 7, no 1, 87-108 p

Grundell, Vendela. 2017. “Att se annorlunda: Skadade ögon bryter fotografiets vaneseende”, Verk, #4, October 2017.

Gullberg, Marianne. 2015. “Att få grepp om betydelse : Vad gester avslöjar om språk och språkinlärning”. In Forsling, A. (Ed.) Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 2015 (pp. 145-157), 2015. Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien.

Gustafsson Reinius, Lotten. 2008. “Innanför branddörren: Om etnografiska samlingar som medier och materialitet“. I: Mediernas Kulturhistoria. Red. Solveig Jülich, Patrik Lundell och Pelle Snickars. (Stockholm: Statens arkiv för ljud- och bild 2008).

Hansson, Karin. 2017. “The presentation of self in everyday life online: Between alienation and belonging”. Parse, no. 5, pp. 15.

von Heland, Jacob, Ernstson, Henrik. 2017. “The FILM: Ways of Knowing Urban Nature (One Table. Two Elephants.)”. Situated Ecologies. Includes film teaser.

“An Interview with Natalie Jeremijenko”. 2011. Substratum, 7.

Kullenberg, Christopher. 2015. Citizen Science as Resistance: Crossing the Boundary Between Reference and Representation. Journal of Resistance Studies, Vol 1, Issue 1.

Lagerkvist, Amanda. 2013.“New Memory Cultures and Death: Existential Security in the Digital Memory Ecology” Thanatos, Vol. 2, no 2, 1-17.

Loukissas, Yanni. 2016. “A Place for Big Data: Close and distant readings of accessions data from the Arnold Arboretum”. Big Data & Society, Vol. 3, 2.

Neimanis, Astrida, Åsberg, Cecilia, Hayes, Suzi. 2015. “Post-humanist Imaginaries”. Academia.edu pre-print version. In: Research Handbook on Climate Governance / [ed] Karin Bäckstrand and Eva Lövbrand, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2015, 1, 480-490.

Pálsson, Gísli. 2017. “Through a mirror, darkly: reflections on encoding archaeo-historical farmstead data”, HUMlab Blog, May 31, 2017.

Persson, Hans, Åhman, Henrik, Yngling, Alexander Arvei, Gulliksen, Jan. 2015. “Universal design, inclusive design, accessible design, design for all: different concepts—one goal? On the concept of accessibility—historical, methodological and philosophical aspects”. Universal Access in the Information Society, November 2015, Volume 14, Issue 4, pp 505–526.

Sichani, Anna-Maria, Dillen, Wout, Martinez, Merisa Ariel, Kelly, Aodhán and Bleeker, Elli. 2017. “Refining our Concept of ‘Access’ for Digital Scholarly Editions: A DiXiT Panel on Accessibility, Usability, Pedagogy, Collaboration, Community and Diversity”. Digital Humanities 2017 Conference paper.

Snickars, Pelle. 2015. “I mediernas tid”, I utkanter och marginaler. 31 texter om kulturhistoria (red.) Marianne Larsson, Anneli Palmsköld, Helena Hörnfelt & Lars-Eric Jönsson (Stockholm: Nordiska museet, 2015).

Sundén, Jenny. 2015. “On trans-, glitch and gender as machinery of failure”. First Monday, Volume 20, Number 4, 6 April 2015.

Sörlin, Sverker. 2016. “Do Glaciers Speak?: The political aesthetics of vo/ice”. Methodological Challenges in Nature-Culture and Environmental History Research / [ed] J. Thorpe, S. Rutherford & A. Sandberg, New York: Routledge, 2016, 13-30.

Viklund, Jon och Borin, Lars. 2015. “How Can Big Data Help Us Study Rhetorical History?”. Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2015, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2015, 79-93.

Rapporter och liknande

“Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”, Regeringens proposition 2016/17:50.

“Big Data”, Max Planck Research 2/17 (helt nummer).

Comments are closed.