Humanistiska infrastrukturer

Forskningsinfrastruktur har kommit att bli ett centralt begrepp för högskolesektorn. Jag intresserar mig för infrastruktur forskningsmässigt, policymässigt och i relation till utvecklingen av humaniora, och ingår i en del grupper och sammanhang nationellt och internationellt. Jag har här samlat en del resurser och information kring infrastruktur med tonvikt på det nationella (Sverige) och med speciellt avseende på infrastruktur för humaniora.  Jag kommer att fortsätta att lägga till resurser här, men tanken är inte att ha en resurslista, utan ett begränsat urval.

Bilden ovan visar en sökning på “forskningsinfrastruktur” i KB:s Svenska dagstidningar (väldigt få förekomster, men ett tydligt mönster).

1. Enkel kronologi

1996-1997 Riksbankens Jubileumsfond tar in infrastrukturprojekt som en kategori

2002 European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) kommer till

2005 Kommittén för forskningens infrastruktur, Vetenskapsrådet

2009 Rådet för forskningens infrastruktur, Vetenskapsrådet

2014 Universitetetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur (URFI) bildas

2. Policydokument etc.

Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2014. Vetenskapsrådet.

Bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen, 2016. Vetenskapsrådet.

“Forskningsinfrastruktur”. Vetenskapsrådets webbplats.

Publikationer från Vetenskapsrådet som taggats med “forskningsinfrastruktur”. Vetenskapsrådet.

3. Artiklar, rapporter och andra texter (i ungefärlig kronologisk ordning)

Vetenskapsrådet, 2005. “Om forskningens infrastrukturer inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige”. Rapport/kartläggning genomförd av Vetenskapsrådet (på regeringsuppdrag).

Strangert, Eva. 2007. “Databaser och digitalisering inom humaniora – existerande resurser och framtida behov”.  Omfattande rapport på uppdrag av Database Infrastructure Committee (DISC), VR.

Nilsson, Anders..2008.“Humanister måste precisera behovet av digitalisering”, Forska, Nr 4.

Gidlöf, Leif. 2009. “Infrastruktur i samverkan: Symposium om forskarsamhället och minnesinstitutionerna”.

Bremer, Kåre. 2013. “Synpunkter på planering, organisation, styrning och finansiering av svensk nationell infrastruktur för forskning med stöd från Vetenskapsrådet genom Rådet för infrastruktur”. Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet, 2014. Människa, kultur och samhälle – sida som innehåller preliminär version av områdesöversikten för Människa, kultur och samhälle (i relation till infrastruktur) samt onlineforum med ett flertal inlägg i frågan.

Riksarkivet. 2012. Yttrande i relation till inbjudan att bidra med erfarenheter inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Inspel där infrastruktur och digitalisering ges stor plats.

Östling, Johan, Bernhardsson, Katarina, Björkman, Jenny och Olsson, Jesper. 2016. “Kunskapens nya rörelser”. Kungl. Vitterhetskademien.

“Forskningen hotas”, 2017-01-07. Debattartikel i Upsala Nya Tidning underskriven av nio högskolerektorer. “En underfinansierad infrastruktur är ett hot mot svensk forskning, skriver SLU:s rektor Peter Högberg och åtta andra universitetsrektorer..”

SUHF. 2017. “Dialogseminarium för forskningsfinansiärer och lärosäten, fredagen 13 januari 2017”. Minnesanteckningar från SUHF-möte (daterade 2017-02-14) där infrastruktur var en av huvudfrågorna.

Digisam. “Digitala infrastrukturer – översikt”.

Hammar, Isak. 2018 “Humanister borde intressa sig för infrastruktur”, Humtank.

4. Aktiviteter

[11-12 november, 2008]
“Infrastruktur i samverkan – forskarsamhället och minnesinstitutionerna” [webbplats] [inbjudningsbrev].
Konferens arrangerad av KB, RJ och Vetenskapsrådet. Mycket väldokumenterad med bl.a. presentationsfiler och manus tillgängliga.

[15 september 2017]
“Datadriven humanistisk forskning”. KTH.

6. Organisationer (i urval)

European Strategy Forum on Infrastructures (ESFRI).

Rådet för forskningens infrastrukturer, Vetenskapsrådet (RFI).

Universitetens Referensgrupp för Forskningsinfrastruktur (URFI)
Presentation av URFI 2017-03-24 (PowerPoint) av Astrid Söderbergh Widding

7. Projekt/infrastrukturer

CLARIN – European Research Infrastructure for Language Resources and Technology

DARIAH – Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities

8. Publikationer och presentationer (forskning)

D’Ignazio, Catherine. 2015. “What would feminist data visualization look like?”. MIT Center for Civic Media.

Rockwell, Geoffrey. 2010. “As transparent as infrastructure: On the research of cyberinfrastructure in the humanities”. I Online Humanities Scholarship: The Shape of Things to Come.

Svensson, Patrik. 2017. “Critiquing, Imagining and Designing Infrastructure in and through the Humanities”. Inspelad föreläsning på UC Urvine 18 april 2017.

 

 

Comments are closed.